自学系统网

您现在的位置: 首页 > 地热井 > 正文内容

木兰诗全文注音

来源:自学系统网   时间: 2020-11-20

木兰诗全文注音

mù lán shī

nán běi cháo

南北朝

 jī jī fù jī jī , mù lán dāng hù zhī 。 bù wén jī zhù shēng , weí wén nǚ tàn xī 。

 唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机声,惟闻女叹息。

 wèn nǚ hé suǒ sī , wèn nǚ hé suǒ yì 。 nǚ yì wú suǒ sī , nǚ yì wú suǒ yì 。 zuó yè jiàn jūn tiè , kě hàn dà diǎn bīng , jūn 北京癫痫病医院靠谱吗shū shí èr juàn , juàn juàn yǒu yé míng 。 ā yé wú dà ér , mù lán wú cháng xiōng , yuàn wéi shì ān mǎ , cóng cǐ tì yé zhēng 。

 问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

 dōng shì mǎi jùn mǎ , xī shì mǎi ān jiān , nán shì mǎi pèi tóu , běi shì mǎi cháng biān 。 dàn cí yé niáng qù , mù sù huáng hé biān , bù wén yé niáng huàn nǚ shēng , dàn wén huáng hé liú shuǐ míng jiàn jiàn 。 dàn cí huáng hé qù , mù zhì hēi shān tóu , bù杭州哪个医院治癫痫的 wén yé niáng huàn nǚ shēng , dàn wén yàn shān hú qí míng jiū jiū 。

 东市买骏马,西市买鞍,南市买头,北市买长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

 wàn lǐ fù róng jī , guān shān dù ruò fēi 。 shuò qì chuán jīn tuò , hán guāng zhào tiě yī 。 jiāng jūn bǎi zhàn sǐ , zhuàng shì shí nián guī 。

 万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

 guī lái jiàn tiān zǐ , tiān zǐ zuò míng táng 。 cè xūn shí èr zhuǎn , shǎng cì bǎi qiān qiáng 。 kě颠癣病能治好吗 hàn wèn suǒ yù , mù lán bù yòng shàng shū láng , yuàn chí qiān lǐ zú , sòng ér huán gù xiāng 。

 归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

 yé niáng wén nǚ lái , chū guō xiāng fú jiāng ; ā zǐ wén mèi lái , dāng hù lǐ hóng zhuāng ; xiǎo dì wén zǐ lái , mó dāo huò huò xiàng zhū yáng 。 kāi wǒ dōng gé mén , zuò wǒ xī gé chuáng , tuō wǒ zhàn shí páo , zhù wǒ jiù shí shang 。 dāng chuāng lǐ yún bìn , duì jìng tiē huā huáng 。 chū mén kàn huǒ bàn , 重庆癫痫病医院huǒ bàn jiē jīng máng : tóng xíng shí èr nián , bù zhī mù lán shì nǚ láng 。

 爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床,脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云,对镜贴花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

 xíong tù jiǎo pū shuò , cí tù yǎn mí lí ; shuāng tù bàng dì zǒu , ān néng biàn wǒ shì xíong cí ?

 雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

【木兰诗全文注音】相关文章:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

推荐阅读
本类最新

© zw.ozxuf.com  自学系统网   版权所有  京ICP备12007688号